તમારા વાળ અકાળે સફેદ થવા લાગ્યા હોય તો ભૂલથી પણ હેર કલર કે ડાઈનો ઉપયોગ ન કરો, આ વસ્તુની છાલથી સફેદ વાળને કુદરતી રીતે કાળા કરો

 If your hair starts turning gray prematurely, then do not use hair color or dye by mistake.  Because it is said that hair turns white due to chemical hair coloring, so you can make your hair black with this home remedy. 

તમારા વાળ અકાળે સફેદ થવા લાગ્યા હોય તો ભૂલથી પણ હેર કલર કે ડાઈનો ઉપયોગ ન કરો, આ વસ્તુની છાલથી સફેદ વાળને કુદરતી રીતે કાળા કરો

You already know about potatoes which are used in everything from vegetables to chips and recipes, but did you know that you can darken your hair by using potato peels which you can dispose of as waste?  Throw away?

You can also call potato peel a natural hair dye.  Due to white hair, potato peel naturally makes your beauty shiny and black.  If you’ve never heard of or used this home remedy before, you might want to give it a try.

Let us tell you how potato peels will make your hair more beautiful.  Let us also tell you that like natural bleach, potato also makes your skin fair and blemish-free.  Before skin care, we tell you these home remedies for their care.

How to darken hair with potato peels: If you first learn about the ingredients of potato, then you will definitely understand its benefits.  Potato peel can darken your hair naturally and potato peel contains starch which acts as a kind of natural dye on your hair.

Potato peel juice removes the oil accumulated in your hair and also prevents dandruff.  Vitamin A, B, C present in it are very good for the scalp.  Apart from this, potatoes contain many minerals like iron, zinc, potassium and calcium, which also prevent hair fall.

How to make hair color with potato peel: First peel the potato.  Then dip the bark in a cup of cold water and boil it well.  When it comes to boil, cook on low flame for 5 to 10 minutes.  Then let this mixture cool down for some time.

ow fill this water in a jar and keep it.  You can also add a few drops of lavender oil to get rid of the pungent smell coming from this potato water.

How to apply potato peel color: Massage your scalp with this water of potato peel with light hands for 5 minutes and leave it for some time.  Massage your hair with this potato water and leave it for 30 minutes.  Then wash it off with cold water.

Keep in mind that if you wash your hair before applying potato peel water, then your hair will be colored well.  This way you can not only color your hair naturally but also make them healthy and shiny.

Yનou can easily use potato peels to color your hair.  It is completely natural but if you are having any problem with it, then stop it immediately.

ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment