રોજ માત્ર એક કડી લસણ ખાશો તો પણ શરીરની આ 20થી વધારે બીમારીઓ થઇ જશે દૂર.

Friends, garlic is used in cooking every day. But eating garlic raw also benefits the body a lot. Garlic contains nutrients like vitamin B6, fiber protein manganese. If you eat a clove of garlic every morning, it has many health benefits. Health experts say that one clove of garlic should be swallowed with warm water … Read more

તમે પણ થાઇરોઇડથી પીડિત છો તો જાણો, થાઇરોઇડ ડાયેટ પ્લાન અને ઈલાજ વિષે

 Nowadays most of the people are suffering from thyroid disease.  Due to diseases like thyroid, patients are facing many types of problems.  Some symptoms of thyroid are obvious, yet we are not able to understand them.  If we talk about symptoms of thyroid, symptoms like fatigue, hair fall, irregular menstruation, stress, sweating, frequent hunger are … Read more

નસ દબાય અથવા તો નસ પર નસ ચઢી જાય તો આ દાણા એક ચમચી ખાઈ લ્યો, તરત મળશે આરામ.

  The vast majority frequently have varicose veins in their neck. The vast majority have varicose veins over the midsection and elbows. Specialists give torment pills when a vein rushes in any piece of the body. However, till presently no ideal medication is accessible on the lookout for this sort of issue. As per Ayurvedic sacred … Read more

જો આ રસને ખાલી પેટ એક ચમચી પી લેશો તો કબજિયાતનું નહીં રહે નામોનિશાન, પેટની ફાંદ પણ થઈ જશે ઓછી…

 If you drink one spoon of this juice on an empty stomach, then there will be no symptoms of constipation, stomach cramps will also reduce… Friends, Aloe Vera juice has many health benefits.  Because aloe vera juice is full of medicinal properties.  Aloe vera juice contains good amounts of calcium, potassium, zinc, vitamin C, vitamin … Read more